Connect with us

Politic

OFICIAL MADR! AJUTOR DE 100 DE EURO/UVM pentru CRESCĂTORII DE PORCI!

Matei Dorin

Published

on

DATE OFICIALE! EFECTIVELE DE PORCINE din ROMÂNIA!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Potrivit proiectului de act normativ, se instituie o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, având ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, în perioada cuprinsă între 01 martie – 01 iulie 2020.
Beneficiari, criterii de eligibilitate, durata schemei și valoarea ajutorului de stat
Ajutorul se acordă crescătorilor care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, denumite în continuare beneficiari.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) nu se afla în dificultate, (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.
Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție.
Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.
Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe);
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 131.760 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.
Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțede urgențe.
Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020.
CERERE. ACTE NECESARE!
Beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe rază căruia își are sediul social sau la centrul județean al APIA, unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor din cadrul PNDR 2014-2020, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;
b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, după caz;
c) mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unității;
d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14.
e) copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spațiile de cazare care nu se află în M14;
f) documentele justificative care atestă instituirea restricțiilor sanitare veterinare privind popularea cu suine în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;
g) coordonate bancare/trezorerie;
h) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Național De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014- 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a), b), c), d) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă. A.P.I.A. va prelua datele
operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii M14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi transmise la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, și prin fax, poștă sau în format scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentelui transmis.
În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de creștere a suinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al APIA pe raza căruia își
are sediul social sau la centrul județean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020.
Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.
După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică, aprobă sumele şi centralizează cererile şi transmit la APIA situaţiile centralizatoare cu beneficiarii și sumele cuvenite.
Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se păstrează la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.
Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor, aceștia sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Schema de ajutor de stat se modifică / completează, după caz, urmare a solicitărilor Comisiei Europene din perioada procesului de notificare.
După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și primirea Deciziei (Comisiei Europene) privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se efectuează autorizarea la plată a beneficiarilor şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor. APIA virează sumele în contul beneficiarilor.Source link

Politic

În loc să sape terenul, unii sapă şcoala. Liceul agricol unde interesele de gaşcă suprimă actul de educaţie

Matei Dorin

Published

on

cerere de retragere liceu din asociatie_b
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Nu poţi sta indiferent atunci când observi că unii chiar nu vor să fie ajutaţi, ori sunt răuvoitori, au interese meschine sau sunt pur şi simplu incompetenţi.
În urmă cu câţiva ani, un grup de oameni inimoşi demarau la nivel naţional o campanie de promovare şi de susţinere a învăţământului preuniversitar agricol, plecând tocmai de la realităţile dezastruoase din acest sector. La început, o parte dintre cei care, chipurile, sunt formatori ai generaţiei de mâine din agricultură plângeau şi se dădeau cu fundul de pământ ba că ministerul nu îi bagă în seamă, ba că fermierii nu vin să îi ajute, că numai ei ştiu cum reuşesc să treacă şcoala de la o zi la alta.
Ce s-a făcut pentru promovarea liceelor agricole
Oamenii bine intenţionaţi n-au mai stat pe gânduri şi s-au apucat de treabă. Au identificat problemele şi le-au pus pe masa de lucru a minsterelor agriculturii, educaţiei şi alte instituţii şi institute, au promovat şcoala agricolă în relaţia cu fermierii, mulţi dintre ei absolvenţi ai unui liceu agricol iar după o perioadă relativ scurtă de timp apar şi rezultatele:
– liceele agricole sunt finanţate şi de către ministerul agriculturii (sumele nu sunt acoperitoare, dar este un început);
– două licee intră ca membri într-o asociaţie profesională a fermierilor; astfel se realizează parteneriatul fermier – liceu agricol şi se pun bazele unei gândiri sănătoase;
– se realizează parteneriat pentru practica elevilor cu o staţiune de cercetare a bovinelor;
– se aduc elevi de la şcolile generale în vizită la liceul agricol, pentru ca viitorii liceeni să vadă la faţa locului ce înseamnă învăţământul preuniversitar agricol;
– se înfiinţează clase de învăţământ profesional dual;
– se realizează promovare în presa agricolă şi generalistă a liceelor agricole;
– se organizează evenimente cu public la liceele agricole, cu implicarea autorităţilor locale, judeţene şi naţionale din agricultură, educaţie şi adminstraţie.
Şi multe altele, dar să continuăm povestea rezumată în titlu…
Ce s-a întâmplat la Miroslava?!
Din păcate, deciziile luate în ultima perioadă de o „gaşcă” din interiorul liceului (nu incriminăm întreg personalul, în instituţie sunt angajaţi care îşi fac serios treaba), condusă ori de interese, ori de incompetenţă, te lasă cu gura căscată şi culmea, vorbim chiar de unii absolvenţi ai liceului. Nu ştim de unde le-a venit ideea de a scoate liceul din asociaţia fermierilor fără vreo motivaţie, au lăsat de izbelişte şi contractul de practică încheiat cu staţiunea de cercetare şi, culmea, vor să renunţe la învăţământul dual şi multe altele de acest gen! Atenţie, vorbim despre singurul liceu tehnologic agricol din ţară agrenat efectiv într-un parteneriat cu o asociaţie reprezentativă a producătorilor agricoli! (citiţi detalii aici: PREMIERĂ. Liceul agricol din Miroslava a devenit membru al unei asociaţii profesionale a fermierilor)

Cine şi de ce „unelteşte” la dispariţia liceului agricol?
Din întreg colectivul de cadre didactice putem fi de acord că cei care nu sunt de specialitate nu au înţeles importanţa unui asemenea parteneriat. Dar profesorii de specialitate ce scuză au?! Concluzia, din păcate, este că se doreşte desfiinţarea acestui liceu din interior şi nu din exterior, aşa cum se plâng unii pe la toate porţile. Ocupaţia principală a unor profesori nu pare a fi actul de educaţie, ci excluderea din Consiliul de Administraţie a persoanele „incomode”. Pentru împlinirea acestui scop meschin s-au apucat de scris sesizări pe la minister, au ieşit din asociaţia fermierilor doar să scape de nişte oameni care spuneau lucrurilor pe lume. Asta, în loc să îşi canalizeze forţele pentru a educa tinerii şi a forma noii specialişti în agricultură!
Aşa ne dăm seama de calitatea umană şi profesională a „găştii” de la Miroslava. Dar ţin să le amintesc faptul că nu „mor caii când vor câinii!”
Ca o paranteză, cei din numita „gaşcă” au promovat doi profesori care au distrus cu ani în urmă, tot la acest liceu, învăţământul profesional şi au „reuşit” cu brio să închidă un liceu agricol iar acum, la liceul din Miroslava, sunt un fel de… soluţie salvatoare.
HOŢUL strigă HOŢUL!
La început am crezut că factorii externi sunt cei care au influenţat decăderea acestui liceu cu 189 de ani de activitate, dar concluzia este şi mai tristă… „o gaşcă” de patru, cinci persoane din interior au acaparat puterea şi iau decizii care sfidează logica bunului simţ, normele de educaţie şi viitorul liceului. Ori vorbim de prostie, ori de incompetenţă sau pur şi simplu de o răutate fără seamăn.
O bună perioadă de timp acuzau autorităţile publice locale că vor să desfiinţeze liceul, să ia cu forţa terenul instituţiei de învăţământ. Un sâmbure de adevăr există, dar să vă expunem o speţă… Din cadrul colectivului sunt aproximativ 12 persoane care au teren în concesiune pentru locuri de casă de la autoritatea publică locală. Dintre acestea, două persoane sunt membri în consiliul de administraţie (CA) al liceului iar o persoană (membră a CA) are trei loturi de casă concesionate! Am impresia că “Hoţul strigă Hoţul”!
CEREM RESPECT pentru elevi şi pentru actul de educaţie!
Aşadar, provoc public inspectoratul şcolar şi conducerea liceului să demareze o anchetă şi să publice numele persoanelor care deţin concesiuni şi câte. Dar, atenţie! Această listă să conţină şi soţii, soţiile şi copiii! Pe de o parte, afirmi că autoritatea locală este vinovată că vrea să îţi ia terenul care aparţine cu acte în regulă liceului iar pe de altă parte, te duci cu mâna întinsă, culmea, tot pentru teren. De data asta, spre beneficiul personal!
Să nu uităm că toate demersurile făcute de societatea civilă, oameni bine intenţionaţi, mass-media, ONG-uri au fost pentru a arăta lumii agricole că la Miroslava există un liceu etalon, ale cărui activităţi, iniţiative şi decizii pot fi urmate. La cum arată lucrurile acum, toate eforturile par să fi fost în zadar! PĂCAT, mare păcat!
Dar nu vom lăsa lucrurile aşa. Elevii liceului trebuie susţinuţi. I-am convins să vină spre liceul agricol şi trebuie să le oferim condiţii optime pentru studiu şi practică. De asemenea, munca voluntarilor şi a cadrelor didactice care îşi îndeplinesc aşa cum trebuie rolul de dascăli şi de mentori pentru copii trebuie respectată!
Acest text este doar prima dezvăluire despre ceea ce se întâmplă la liceul ieşean. Vor urma şi altele, pentru că trebuie să se facă, o dată pentru totdeauna, lumină în această controversată situaţie. N-ar strica nişte demisii de onoare! Dacă mai poate fi vorba de onoare în cazul acestor personaje.
Iată de ce nici boii nu trag la omul sărac! Interesele meschine îi determină să ia decizii contra liceului şi exclusiv spre împlinirea obiectivelor şi a mofturilor inividuale.Source link

Continue Reading

Politic

CÂND PRIMESC FERMIERII ROMÂNI SUBVENȚIE DE 247 EURO/HA?

Matei Dorin

Published

on

ULTIMA ORĂ! DE CE SCADE SUBVENȚIA DE 3.000 EURO/HA LA USTUROI!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

Când s-a semnat tratatul de aderare (aderarea României la Uniunea Europeană n.r.), asta este istoria, nu am vrut să ne plângem, dar explicăm oamenilor, media sau, mai corect spus, subvențiile care au fost atunci agreate și semnate, s-a bătut palma și s-a semnat, subvențiile fermierilor din România și Bulgaria, că am intrat ultimii și deodată în Uniunea Europeană, au fost mult mai mici, urmînd ca să ajungă la media europeană, la convergență, abia în 2026. Nu mai poate fi schimbat nimic.
Chiar dacă noi am crezut că acum începe un nou exercițiu bugetar și am tot susținut convergența toate țările astea. Nu. S-a semnat, s-a bătut palma, este un contract. Abia în 2026, media europeană va fi ca și subvențiile românilor, a declarat ministrul agriculturii Adrian Oros, la întâlnirea cu fermierii din județul Galați.
Media Uniunii Europene este de 247 de euro pe hectar.  Așadar, fermierii români pot spera la această sumă pe hectar în 2026. Fermierii români beneficiază anul acesta de o subvenție pe hectar, în medie, de cca 195-200 de euro, suma depinde de schemele de plăți pe suprafață pentru care este eligibil fermierul și de suprafața exploatată, dacă luăm în calcul plata redistributivă cu un cuantum pe hectar mult mai mare pentru intervalul de la 5 hectare la 30 de hectare inclusiv.
Anul trecut, eurodeputatul Daniel Buda (PPE) anunța că subvenția pe hectar a fermierilor români crește de la 195 de euro la 215 euro.
Cert este însă că pentru sectorul agricol din România, bugetul pentru ceea ce înseamnă plățile directe în agricultură a crescut. Putem să vorbim astăzi de o creștere a subvenției pe hectar de la 195 de euro până la 215 euro, aproximativ. În această logică suntem în momentul de față ceea ce este un lucru foarte bun pentru România în condițiile în care pentru alte state membre acest buget a fost redus. Cu alte cuvinte, altor state membre le sunt reduse subvențiile.
Avem și state ale Uniunii Europene care au subvenții mai mari, cum este Malta undeva în jur de 700 de euro pe hectar și Grecia, însă acolo particularitățile sectorului agricol sunt aparte și, sigur, că acei oameni au nevoie de o resursă financiară mai consistentă, declara anul trecut, în noiembrie, europarlamentarul Daniel Buda (PPE), vicepreședintele Comisiei AGRI, Parlamentul European. AGROINFO A PUBLICAT AICI DECLARAȚIA EUROPARLAMENTARULUI!
În ciuda creșterii anunțate, anul acesta, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat valori pe hectar, pentru aproape toate schemele de plată pe suprafață, mai mici prin comparație cu 2019.
CUANTUM PE HECTAR PLĂȚI DIRECTE PE SUPRAFAȚĂ PENTRU ANUL 2020:
Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) – 98,7381 euro/ha
Plata redistributivă: primul interval 1-5 ha, inclusiv – 5 euro/ha; al doilea interval, peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv – 48,1053 euro/ha
Plata pentru înverzire – 57,8245 euro/ha
Plata pentru tinerii fermieri – 36,6119 euro/ha.

 Source link

Continue Reading

Politic

NOILE SUBVENȚII APIA! MESAJ URGENT MADR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

Matei Dorin

Published

on

ANUNȚ APIA: CUM DEPUNEȚI CERERILE pentru AJUTOARELE DE STAT!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile

ATENȚIE! 29 septembrie 2020 – Ultima zi de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru:
•Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19,
•Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
•Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale invită fermierii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate să depună cererile de solicitare ale ajutoarelor de stat la centrele județene APIA, respectiv al municipiului București, până la data de 29 septembrie inclusiv.
Pentru a evita aglomerația din ultimele zile reamintim că, cererile pot fi depuse atât la sediul centrelor locale/județene APIA, cât și prin fax, poştă sau în format electronic prin e-mail, precizează MADR în comunicatul transmis pentru AGROINFO.
Informațiile APIA de care aveți nevoie pentru depunerea cererii și cuantumul ajutoarelor:
AJUTOR COVID-19 BOVINE!
BENEFICIARI. CRITERII DE ELIGIBILITATE.
Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum şi persoane juridice.
Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploatații cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;
b) femela din specia bovină să aibă vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.
ACTE NECESARE!
Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este însoţită de următoarele documente:
– copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
– registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de bovine deținut la data 1 iulie 2020, pentru exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, înscrisă/e în cerere;
– coordonate bancare/trezorerie.
Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă (echivalentul în lei). Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro. Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.
AJUTOR COVID-19 PORCINE!
BENEFICIARI. CRITERII DE ELIGIBILITATE.
Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor.
Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție.
Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
– să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
– să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;
– să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
– să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.
ACTE NECESARE:
Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoțită de următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;
b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, după caz;
c) mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unității sau documente justificative care atestă că în semestrul I al anului 2020 exploatația se afla în zonă supusă restricțiilor de mișcare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE;
d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14;
e) copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spațiile de cazare care nu se află în M14;
f) coordonate bancare/trezorerie;
g) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Național De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014-2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d) și f) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă, APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii M14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.
Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe). Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro. Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.
AJUTOR COVID-19 PĂSĂRI!
BENEFICIARI. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.
Beneficiarii sunt întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice, crescători de păsări care desfăşoară activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă.
Beneficiarii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
– să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;
– să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;
– să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
– să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.
ACTE NECESARE:
Cererea de solicitare a ajutorului de stat este însoțită de următoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;
b) copie de pe autorizația sanitar-veterinară;
c) fișa urmăririi activității la păsări, inclusiv situația incubației după caz, pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor, însușită de conducătorul unității;
d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor denumită în continuare ANSVSA, asumată de către beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de creștere pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14. Din suprafața totală se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stâlpii, aleile, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări.
Pe copia schitei, fermierul va menționa instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsuratorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică sau cartea tehnică a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;
e) copia schiţei validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 136/2006, cu modificările ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 30/2010, cu modificările ulterioare, și Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului aprobate prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 63/2012, pentru spațiile de cazare care nu se află în Măsura 14;
f) documentele justificative care atestă instituirea restricțiilor sanitare veterinare privind popularea cu păsări în semestrul I al anului 2020, dacă este cazul;
g) coordonate bancare/trezorerie;
h) pentru beneficiarii care au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014 – 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a) – d), f) și g) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această măsură APIA va prelua datele operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.
i) pentru beneficiarii care solicită sprijin pentru activitatea de incubație, document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie.
Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați.
Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.
Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.