Connect with us

Afaceri

Ordin de ministru: Fermierii și primăriile – bani pentru garduri electrice și garduri de protecție

Stefanescu Carmen

Published

on

Fermierii din 26 de județe vor beneficia de un ajutor de 2.000 de lei pentru achiziția de garduri electrice!
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


Roxana Dobre
– 14 octombrie 2021 14:34

Bani pentru instalarea de garduri electrice care să asigure protecție împotriva animalelor sălbatice. Se pregătește legislația prin care fermierii, crescătorii de animale dar și autorități locale sau centrale pot să acceseze bani de la stat pentru investiția în garduri electrice care să țină departe animalele sălbatice care distrug culturile sau atacă animalele din ferme și stâne.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică joi, 14 octombrie, Ghidul de Finanțare a Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace permise de lege destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor în interiorul culturilor sau așezărilor.Potrivit anunțului lansat de minister, scopul programului îl reprezintă protecția speciilor de faună sălbatică, prin măsuri constând în instalarea de echipamente și/sau montajului de dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace, permise de lege, ori prin efectuarea de lucrări de împrejmuire sau instalare de garduri, destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor din speciile de faună de interes cinegetic în interiorul culturilor sau așezărilor. De precizat că autoritățile au lansat și anul trecut un proiect prin care fermierii din 26 de județe vor beneficia de un ajutor de 2.000 de lei pentru achiziția de garduri electrice, despre care puteți citi aici: Fermierii din 26 de județe vor beneficia de un ajutor de 2.000 de lei pentru achiziția de garduri electrice! Ajutor de maxim 3,5 milioane lei/proiect pentru instalarea gardurilor
De această dată însă programul se aplică la nivel naţional și nu se rezumă la un anumit număr de județe iar suma nu se limitează la 2.000 de lei ci ”se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 3.500.000 lei pentru fiecare proiect, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile”.De menționat că programul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.Fermierii și primăriile, pe lista beneficiarilor
Lista potențialilor beneficiari crește în acest an cu introducerea autorităților locale sau centrale care pot cere de asemenea finanțare, pe lângă proprietarii de terenuri. Astfel, conform ghidului lansat de minister, este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:a) este autoritate a administraţiei publice centrale / locale, instituţie publică sau regie autonomă din subordinea autorităţilor administrației publice centrale / locale cu sediul în România;
b) este proprietar/coproprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, deținător al unui drept de proprietate publică /administrare al imobilului-teren pe care se implementează
proiectul;
c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul-teren pe care se implementează proiectul este deţinut în coproprietate;
d) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Agenția Fondului de Mediu (AFM) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
e) nu figurează, la momentul depunerii cererii de finanțare, cu obligații fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale şi de organele fiscale locale, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
f) nu figurează, la momentul depunerii cererii de finanțare, cu obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu;
g) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitive;
h) nu figurează cu fapte înscrise în cazierul fiscal;În cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului pe care se dorește implementarea proiectului, se va depune o singură cerere de finanţare în cadrul Programului. În cazul în care imobilul pentru care se dorește obținerea finanțării este dat în administrare, solicitant eligibil este titularul dreptului de administrare.Condiții de eligibilitate la ajutorul pentru garduri electrice
Conform ghidului lansat de minister, este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) imobilul-teren pe care se implementează proiectul este în domeniul public;
b) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în proprietatea publică/administrarea solicitantului și/sau a autorităților deliberative ale acestuia;
c) imobilul-teren pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, în sensul prevăzut în cadrul legal referitor la ajutorul de stat; imobilul-teren pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu încurs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
d) este implementat pe teritoriul României;
e) cuprinde măsuri dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1), destinate alungării sau împiedicării pătrunderii animalelor sălbatice în interiorul culturilor sau așezărilor; în cazul împrejmuirilor/gardurilor, acestea trebuie realizate din materiale care trebuie să se integreze în peisajul natural;
f) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zone populate cu animale din specii de faună de interes cinegetic ori sunt amplasate pe traseele acestora, conform declarației solicitantului cuprinsă în cererea de finanțare.Echipamentele/dispozitivele/materialele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.Cererile pentru banii de garduri electrice se depun la registratura AFM
Cererea de finanțare, completată prin tehnoredactare, semnată de reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura AFM, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031.Împreună cu cererea de finanțare se vor depune următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului/ al persoanei împuternicite/reprezentantului legal, valabil la data depunerii cererii de finanțare, în copie;
b) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;
c) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
d) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
e) certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat
proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) numele, prenumele/denumirea şi adresa completă ale solicitantului;
b) denumirea Programului.Fiecare plic va primi un număr de înregistrare de la Registratura AFM. Un solicitant poate depune pentru un imobil o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere și poate primi o singură dată finanțare în cadrul programului pentru imobilul respectiv. În cazul în care un solicitant depune mai multe cereri de finanțare pentru același imobil, va fi finanțată doar prima cerere de finanțare depusă, cu condiția îndeplinirii de către aceasta a tuturor criteriilor de eligibilitate impuse prin ghidul de finanțare aferent programului.În cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, AFM prin comisia de selectie procedează la:
a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului, care se realizează în ordinea înregistrării la AFM;
b) verificarea conformității modului de completare a cererii de finanțare;
c) verificarea certificatelor de atestare fiscală, sub aspectul valabilității acestora și al eligibilității solicitantului la momentul depunerii cererii de finanțare;
d) întocmirea centralizatorului cuprinzând cererile de finanțare depuse, în ordinea înregistrării lor la AFM;
e) întocmirea centralizatorului cuprinzând cererile de finanțare selectate în cadrul Programului, în baza criteriului „Primul venit”, în ordine cronologică a numerelor de înregistrare acordate în condițiile art. 13 alin. (4) și în limita bugetului aprobat.Atrag respingerea cererii de finanțare, următoarele:
a) formularul cererii de finanţare sau anexele acestuia sunt ilizibile, conţin ştersături, modificări, ori date incomplete;
b) lipsa unui document dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (2), prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.Lista solicitantilor a căror cerere de finanțare a fost selectată, se aprobă prin Dispozitie a Presedintelui AFM care se publică pe site-ul instituției. În cazul depunerii mai multor cereri de finanțare de către un singur solicitant, se va lua în considerare prima cerere conformă depusă la AFM. Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost selectate sunt obligați să depună dosarul de finanțare în termenul indicat prin Dispozitia Președintelui AFM.Documente necesare la sprijinul pentru garduri electrice
Pe lângă documentele prevăzute mai sus dosarul de finanţare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate/ administrare asupra imobilului-teren pe care se va implementa proiectul, în original, sau inventarul bunurilor imobile din domeniul public, după caz; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;
b) proiectul tehnic de execuție, acolo unde este cazul;
c) hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, ori extras de carte
funciară, de unde rezultă dreptul de administrare, pentru solicitanții care nu dețin drept de proprietate asupra clădirii pentru care se solicită finanțare.Comunicarea privind dosarele de finanţare acceptate, respectiv a listei proiectelor selectate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu, precum și a Deciziei CD de aprobare a listei proiectelor respinse de către Comisia de analiză, se realizează atât prin publicarea pe pagina de internet a instituției www.afm.ro, cât și prin transmiterea unei notificări solicitanților prin poșta electronică la datele de contact menționate în cererea de finanțare.Dacă proiectul este eligibil, AFM transmite solicitanților aprobați, prin intermediul poștei electronice, contractul de finanţare. În termen de 15 zile de la primirea contractului de finanțare,  solicitanții îl vor semna cu semnătură digitală calificată și îl vor transmite către AFM prin poștă electronică. Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut se consideră renunţare la finanţare.Cheltuieli eligibile la ajutorul pentru garduri electrice
Dacă în  proiectul lansat anul trecut se promitea decontarea cheltuielilor cu gardul electric în sine, acum fermierii pot cere finanțare și pentru efectuarea de servicii de proiectare, studii, consultan. Astfel, AFM finanţează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate după semnarea contractului. Prin excepţie se pot finanţa cheltuielile realizate anterior încheierii contractului pentru:
a) efectuarea de servicii de proiectare, studii, consultanţă;
b) documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii ori pentru taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare, astfel cum sunt prevăzute la
subcapitolele nr. 3.2 și 5.2.5 din conţinutul-cadru al devizului general al obiectivului de investiţii aprobat prin anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.AFM poate acorda plăţi reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanţare. În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans, însoţită de contracte ferme încheiate în condiţiile legii pentru lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor, autorizaţie de construire, ordin de începere lucrări.Sumele reprezentând plăţi în avans, nejustificate prin lucrările executate serviciile prestate şi bunurile livrate, până la sfârşitul anului, se vor restitui AFM. Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat.AFM nu va acorda beneficiarului o nouă tranșă din finanțarea aprobată, decât după stingerea integrală a avansului acordat. Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere a avansului.Împreună cu nota de stingere a avansului, beneficiarul va atașa următoarele documentele justificative, în copii certificate ”conform cu originalul”:
a) actul de identitate al beneficiarului, în copie, în cazul în care acesta a fost schimbat de la data depunerii cererii de finanţare;
b)extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul faţă de cel evidenţiat în contractul de finanţare;
c)contracte de achiziţii produse/servicii/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate ”conform cu originalul”, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare
d)facturi, în copii certificate „conform cu originalul”, certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizate cu ”Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice; pe aceste documente justficative se înscrie numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia sunt emise;
e)situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată din care să reiasă inclusiv faptul că echipamentele montate sunt noi și
respectă standardele de calitate în vigoare – în copii certificate ”conform cu originalul”;
f) proces-verbal de recepţie și punere în funcțiune, în original sau în copie certificată „conform cu originalul” / proces-verbal de recepție lucrări, după caz.AFM poate solicita completarea documentației prevăzute mai sus cu documente sau informații suplimentare, necesare pentru derularea procesului de stingere a avansului.Documente obligatorii necesare decontării cheltuielilor eligibile
Dosarul de decontare va cuprinde următoarele documente obligatorii:
a) cererea de decontare, completată integral prin tehnoredactare şi semnată de către beneficiar;
b) actul de identitate al beneficiarului, în copie, în cazul în care acesta a fost schimbat de la data depunerii cererii de finanţare;
c) extras de cont bancar, în cazul în care contul este altul faţă de cel evidenţiat în contractul de finanţare;
d) contractul de achiziție bunuri și/sau contractul de servicii, în original sau în copie certificată „conform cu orginalul”;
e) factura de achiziție și/sau montaj, în original sau copie certificată „conform cu originalul”, care trebuie să conţină numărul contractului de montaj/achiziție + montaj/achiziție în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
f) dovada utilizării sumelor acordate de AFM la cererea de decontare anterioară în copii certificate ”conform cu originalul”;
g) situaţii de lucrări, liste ale echipamentelor şi bunurilor achiziţionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor solicitate la plată din care să reiasă inclusiv faptul că echipamentele montate sunt noi și respectă standardele de calitate în vigoare – în copii certificate ”conform cu originalul”;
h) proces-verbal de recepţie și punere în funcțiune, în original sau în copie certificată „conform cu originalul” / proces-verbal de recepție lucrări, după caz;
i) certificate de calitate şi garanţie pentru echipamentele achiziționate, în original sau în copii certificate „conform cu originalul”;
j) traducere autorizată, pentru cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”.Proiectul va fi monitorizat pe o perioada de 3 ani de la momentul încheierii contractului de finanțare.Conform Ministerului mediului, perioada de monitorizare a proiectului include si perioada de realizare a proiectului.Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
a) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
b) să menţină în funcţiune echipamentele electrice/electronice achiziţionate prin program în perioada supusă monitorizării;
c) să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu AFM;
d) să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către AFM a finanţării acordate;
e) să permită reprezentanţilor AFM accesul la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;În situaţia în care AFM constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective. În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa AFM procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, sume care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cufinanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării. În plus, beneficiarii finanţării acordate de AFM este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.Data privind depunerea cererilor va fi anunțată în perioada următoare prin ordin al directorului AFM. Astfel, în ghidul pentru alocarea sumelor se precizează că etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a AFM a a informaţiilor necesare demarării programului și de deschidere a sesiunii de finanțare;
b) sesiunea de depunere a cererilor de finanțare;
c) selecția cererilor de finanțare;
d) depunerea dosarelor de finanţare;
e) analiza dosarelor de finantare;
f) comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;
g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
h) evaluarea dosarelor de finantare in urma solutionarii contestatiilor;
i) încheierea contractelor de finanţare;
j) implementarea proiectelor;
k) monitorizarea proiectelor.Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui AFM, se aprobă:
a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării;
b) anunțuri, grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni, modele orientative sau alte documente utile pentru derularea Programului;
c) componența comisiilor care asigură derularea Programului sau alte documente interne ale AFM, inclusiv cele necesare pentru îndeplinirea de sarcini și realizarea anumitor activități.Dispoziţia preşedintelui AFM se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.Document util: 2021-10-13_Anexe_proiect de OMReamintim că ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunța pe 28 iulie că în prezent sunt mii de fermieri care folosesc garduri electrice în România aceasta fiind ”și o problemă de responsabilitate din partea fermierilor”. Potrivit acestuia, în următoarele săptămâni (din 28 iulie n.r) va fi lansată procedura de licitație internațională pentru achiziția acestor garduri. De precizat că astfel de investiții au fost promise și de fostul ministru al mediului, Costel Alexe, care anunțase de asemenea anul trecut că se are în vedere asigurarea gardurilor electrice care să protejeze proprietățile. Finanțarea acestei investiții urma să fie făcută prin Agenția Fondului pentru Mediu (AFM) dar a rămas blocată la stadiul de proiect.Source link

Afaceri

Cine este Mircea Fechet, propus ministru al Agriculturii de PNL în Guvernul Ciucă

Stefanescu Carmen

Published

on

Cine este Mircea Fechet, propus ministru al Agriculturii de PNL în Guvernul Ciucă
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro
– 29 octombrie 2021 17:57

Mircea Fechet este propunerea PNL pentru funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de premierul desemnat Nicolae Ciucă. Nominalizarea lui Fechet pentru Agricultură a fost o surpriză pentru mulți, informația fiind prezentată în premieră de Agrointeligența – AGROINTEL.RO.
Cine este Mircea Fechet
Mircea Fechet este deputat PNL ales în circumscripția electorală nr. 4 Bacău. În cadrul Parlamentului, Fechet este vicelider al Grupului PNL de la Camera Deputaților, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și, din februarie 2021, membru al Comisiei pentru afaceri europene.Anterior alegerilor parlamentare din toamna 2020, Mircea Fechet a fost ministru al Mediului o scurtă perioadă de timp. A preluat mandatul din poziția de secretar de stat în cadrul aceluiași minister după ce Costel Alexe a câștigat alegerile pentru funcția de președinte CJ Iași.În cadrul PNL, Mircea Fechet este președinte al filialei județene PNL Bacău.Ce studii are Mircea Fechet
Născut la 1 iulie 1980, Mircea Fechet este de profesie jurist, absolvind în 2015 Universitatea George Bacovia, Bacău, Facultatea de Drept și Știinţe Administrative. El este și inginer diplomat cu o diplomă obținută în 2004 la Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Alimentelor. Timp de un an, 2007-2008, a fost și cursant al Școlii Europene Ovidiu Șincai, iar în perioada 15 februarie – 7 martie 2015, a participat la programul „International Visitor Leadership Program” în Washinghton, New York, Dallas, Salt Lake City, USA.Ce experiență profesională are Mircea Fechet
Ca experiență profesională, a fost director al ITELA SRL între septembrie 2005 și septembrie 2008. După aceea, a ocupat poziția de consilier fonduri europene în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.În perioadele 2010-2012 și 2014-2019 a fost director executiv adjunct la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ocupându-se de coordonarea implementării proiectului “Managementul integrat al deşeurilor din judeţul Bacău”, finanţat prin POS – Mediu.A fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), în perioada mai 2012-martie 2014. În perioada februarie 2019-decembrie 2019, a fost auditor public extern la Autoritatea de Audit.În perioada decembrie 2019-noiembrie 2020 a fost secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar între noiembrie 2020-decembrie 2020, a ocupat funcția de ministru în același Minister.Source link

Continue Reading

Afaceri

Agrointeligența a avut dreptate: Mircea Fechet – propus ministru al Agriculturii în Guvernul Ciucă

Stefanescu Carmen

Published

on

Agrointeligența a avut dreptate: Mircea Fechet – propus ministru al Agriculturii în Guvernul Ciucă
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro
– 29 octombrie 2021 17:38

Am avut dreptate! Partidul Național Liberal a decis să îl propună pe Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, pentru funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă. Informația cu privire la nominalizarea lui Mircea Fechet a fost prezentată în premieră de Agrointeligența (link articol), care a arătat că propunerea reprezintă o surpriză chiar și la nivel intern în partid.Liberalii PNL au votat astăzi, vineri – 29 octombrie, în ședința BEX lista miniștrilor Cabinetului Nicolae Ciucă cu majoritatea de voturi și o singură abținere exprimată de Gheorghe Falcă. De asemenea liberalii au aprobat și programul de guvernare propus de Nicolae Ciucă. Este vorba despre un guvern minoritar PNL-UDMR.La Agricultură, PNL îl propune pe deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Acesta a fost secretar de stat la Ministerul Mediului și o perioadă scurtă de timp ministru al Mediului în guvernarea Orban.Lista actualizată cu miniștrii viitorului guvern Ciucă:PNL
Dan Vîlceanu – Finanțe
Alina Ghorghiu – Justiție
Lucian Bode- Interne
Nelu Tătaru – Sănătate
Bogdan Aurescu- Externe
Marcel Boloș – Transporturi
Raluca Turcan – Muncă
Cătălin Predoiu – Apărare
Virgil Popescu – Energie
Sorin Cîmpeanu – Educație
Bogdan Gheorghiu – Cultură
Mircea Fechet – Agricultură
Robert Sighiartău – Digitalizare
Florin Roman – EconomieUDMR
Kelemen Hunor – vicepremier
Hegedus Csilla – Fonduri Europene
Barna Tanczos – Mediu
Attila Cseke – Dezvoltare regională
Eduard Novak – TineretLista cu miniștri propuși, împreună cu programul propus de guvernare, vor fi depuse în Parlamentul României pentru validarea prin votul de învestitură.Source link

Continue Reading

Afaceri

Asociațiile de vânători și Ministerul Mediului – victorie în procesul care a blocat vânătoarea păsărilor

Stefanescu Carmen

Published

on

Asociațiile de vânători și Ministerul Mediului – victorie în procesul care a blocat vânătoarea păsărilor
Apasa pe Imi Place sa fii la zii cu toate noutatiile


agrointeligenta.ro
– 29 octombrie 2021 17:10

Problemele pe care fermierii le au din cauza atacurilor de păsări care distrug culturile ar putea ajunge la un final. Asta după ce o instanță a decis să respingă cererea formulată de o organizație non-guvernamentală care, prin demersurile sale în instanță, a blocat vânătoarea a 36 de specii de păsări, inclusiv a ciorilor. Din această cauză, fără nicio posibilitate de a mai fi gonite de vânători, păsările au devastat culturile agricole în acest an.Asociațiile de vânători s-au alăturat Ministerului Mediu în cadrul unui proces deschis de către un ONG și care, printr-o decizie în instanță, a blocat complet vânătoarea păsărilor din România, inclusiv a ciorilor. Curtea de Apel Brașov a decis astăzi, vineri  – 29 octombrie, să respingă cererea de suspendare solicitată de un ONG, “Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor”.CITIȚI ȘI: Vânătoarea de ciori – interzisă! O decizie în instanță a blocat împușcarea păsărilor la nivel național!”Solutia pe scurt: Hotărăşte : Respinge cererea formulată de reclamanta “Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor” în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor având ca obiect suspendarea partială a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1460/24.08.202. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate de intervenienţii: Luca Marius, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău, Asociaţia în Beneficiul Vânătorilor şi a Activităţii de Vânătoare , SC Arow International SRL , Bratu Sergiu George, Asociaţia de Vânătoare Artemis Montana, Federaţia Asociaţiilor Vânătoreşti, Asociaţia Armelor, Asociaţia de Vânătoare Castelu, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi “Diana Bucureşti”, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Natural Hunting , Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bradul, Paiuşescu Mircea, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor “Lacul Bebului” , Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Ardea Alba, Asociaţai de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Diana Dolj, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Olt, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Constanţa, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Maramureş, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Argeş, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Botoşani, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva. Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către intervenienta Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România în cuantum redus de 5.000 lei. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, recurs care se va depune la Curtea de Apel Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 29.10.2021.
Document: Hotarâre 116/2021 29.10.2021”.Pe lângă Regia Națională a Pădurilor Romsilva București, de partea Ministerului Mediului, care a avut calitatea de pârât , au intervenit în proces peste 10 asociații de vânători, Asociația Armelor, companii și persoane fizice.Decizia de astăzi a instanței brașovene este cu drept de recurs, însă marchează un moment important în care asociații din România – în acest caz cele de vânătoare, au susținut în instanță o instituție a statului reclamată de un ONG. Ba mai mult, ONG-ul nu doar că a pierdut, dar este obligat la plata cheltuielilor de judecată care însumează 1.000 de euro.Source link

Continue Reading

Trending

Actual © 2020 AgroLocal.ro. Aggregatori de stiri in domeniul agriculturii din toata Romania.